top of page

CO NABÍZÍM

Nabízím výkon funkce technického dozoru pro investora.

Dále pak zastoupení stavebníka při jednání s orgány státní správy a inženýrskou činnost pro stavebníka.

Také nabízím poradenskou činnost v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městského inženýrství a funkci stavbyvedoucího.

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) definuje vodní díla, která schvaluje speciální stavební úřad a pro která je třeba autorizace v oboru nebo specializacích v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IV00)
Stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační a sanační, stavby pro nakládání s odpady. Součástí oboru jsou i stavby trubních dálkovodů, stavby pro úpravu krajiny a stavby pro funkci lesa.

MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (II00):
Činnost související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství. Koncepce, koordinace a řešení technického vybavení území, zejména rozsáhlých bytových, průmyslových, obchodních, skladových a podobných ploch a území, dále terénní úpravy, hřiště, prostranství, místní komunikace a městský mobiliář, trubní vedení, kabelová a vrchní vedení; rovněž tak společné liniové trasy, kabelovody, kolektory atd.

 

bottom of page